Divine Discourses


Swami Ramanuja Vaibhavam

Back to Discourses Page

Exclusive WhatsApp Sathsangam


Part7 - Swami Ramanuja Vaibhavam

Click here to view srv505 onwards

.
ThiruvAimozhi kAlakshEpam KoorathAzhwAn's paramapadha yAtra MudhaliAndAn's paramapadha yAtra
Pillai UrangA Villidasar PonnAchiyAr Ramanuja Prabhavam 1
Thirunarayanan, Kallazhagar, Thirukkurungudi Nambi & Nammazhwar NaathamunigaL Vedha Vyasa
Parasaraand Shaunaka Naradha Nammazhwar
Brihaspathi or Bhagavan Godess Lakshmi Adhishesha
Our friend Prayer-part1 Prayer-part2
Ramanuja's grace Alavandhar SriPeriya Nambi
Thirukkoshtiyur Nambi Penrundhevi tayaar Ramanuja Paadhuka & Gokulashtami
Paadhuka mahima Periya Thirumalai Nambi (2000th WhatsApp audio) Swami Ramanuja vaibavam 530
Swami Ramanuja vaibavam 531 Swami Ramanuja vaibavam 532 Swami Ramanuja vaibavam 533
Swami Ramanuja vaibavam 534 Swami Ramanuja vaibavam 535 Swami Ramanuja vaibavam 536
Swami Ramanuja vaibavam 537 Swami Ramanuja vaibavam 538 Swami Ramanuja vaibavam 539
Swami Ramanuja vaibavam 540 Swami Ramanuja vaibavam 541 Swami Ramanuja vaibavam 542
Swami Ramanuja vaibavam 543 Swami Ramanuja vaibavam 544 Swami Ramanuja vaibavam 545
Swami Ramanuja vaibavam 546 Swami Ramanuja vaibavam 547 Part 1 Swami Ramanuja vaibavam 547 Part 2
Swami Ramanuja vaibavam 548 Swami Ramanuja vaibavam 549 Swami Ramanuja vaibavam 550
Swami Ramanuja vaibavam 551 Swami Ramanuja vaibavam 552 Swami Ramanuja vaibavam 553
Swami Ramanuja vaibavam 554 Swami Ramanuja vaibavam 555 Swami Ramanuja vaibavam 556
Swami Ramanuja vaibavam 557 Swami Ramanuja vaibavam 558 Swami Ramanuja vaibavam 559
Swami Ramanuja vaibavam 560 Swami Ramanuja vaibavam 561 Swami Ramanuja vaibavam 562
Swami Ramanuja vaibavam 562Part6 - Swami Ramanuja Vaibhavam
Thirukkoloor Penpillai Rahasyam

Click here to view srv480 onwards

Akroorarai pOlE Vithurarai pOlE Rishipathiniyai pOlE
piraattiyai pOlE Thondaimaanai pOlE Gantakarnanai pOlE
anasooyayai pOlE Dhuruvanai pOlE kshatrabandhuvai pOlE
Ramanuja & peNpillai ahalikayai pOlE aaNdaaLai pOlE
bhattarpiraanai pOlE Thirumazhisaiyaarai pOlE Aazhwaarai pOlE
Kulasekararai pOlE Krishnanai pOlE Kabandanai pOlE
Thrijadayai pOlE Mandodariyai pOlE Viswamitrar, Madhurakavi
Dhevaki, VasudhEvar 24-30 vaakkiyam 31-50 vaakkiyam
51-81 vaakkiyamPart5 - Swami Ramanuja Vaibhavam

Click here to view srv378 onwards

Swami Ramanuja Vaibhavam 378 Swami Ramanuja Vaibhavam 379 Swami Ramanuja Vaibhavam 380
Swami Ramanuja Vaibhavam 381 Swami Ramanuja Vaibhavam 382 Swami Ramanuja Vaibhavam 383
Swami Ramanuja Vaibhavam 384 Swami Ramanuja Vaibhavam 385 Swami Ramanuja Vaibhavam 386
Swami Ramanuja Vaibhavam 387 Swami Ramanuja Vaibhavam 388 Swami Ramanuja Vaibhavam 389
Swami Ramanuja Vaibhavam 390 Swami Ramanuja Vaibhavam 391 Swami Ramanuja Vaibhavam 392
Swami Ramanuja Vaibhavam 393 Swami Ramanuja Vaibhavam 394 Swami Ramanuja Vaibhavam 395
Swami Ramanuja Vaibhavam 396 Swami Ramanuja Vaibhavam 397 Swami Ramanuja Vaibhavam 398
Swami Ramanuja Vaibhavam 399 Swami Ramanuja Vaibhavam 400 Swami Ramanuja Vaibhavam 401
Swami Ramanuja Vaibhavam 402 Swami Ramanuja Vaibhavam 403 Swami Ramanuja Vaibhavam 404
Swami Ramanuja Vaibhavam 405 Swami Ramanuja Vaibhavam 406 Swami Ramanuja Vaibhavam 407
Swami Ramanuja Vaibhavam 408 Swami Ramanuja Vaibhavam 409 Swami Ramanuja Vaibhavam 410
Swami Ramanuja Vaibhavam 411 Swami Ramanuja Vaibhavam 412 Swami Ramanuja Vaibhavam 413
Swami Ramanuja Vaibhavam 414 Swami Ramanuja Vaibhavam 415 Swami Ramanuja Vaibhavam 416
Swami Ramanuja Vaibhavam 417 Swami Ramanuja Vaibhavam 418 Swami Ramanuja Vaibhavam 419
Swami Ramanuja Vaibhavam 420 Swami Ramanuja Vaibhavam 421 Swami Ramanuja Vaibhavam 422
Swami Ramanuja Vaibhavam 423 Swami Ramanuja Vaibhavam 424 Swami Ramanuja Vaibhavam 425
Swami Ramanuja Vaibhavam 426 Swami Ramanuja Vaibhavam 427 Swami Ramanuja Vaibhavam 428
Swami Ramanuja Vaibhavam 429 Swami Ramanuja Vaibhavam 430 Swami Ramanuja Vaibhavam 431
Swami Ramanuja Vaibhavam 432 Swami Ramanuja Vaibhavam 433 Swami Ramanuja Vaibhavam 434
Swami Ramanuja Vaibhavam 435 Swami Ramanuja Vaibhavam 436 Swami Ramanuja Vaibhavam 437
Swami Ramanuja Vaibhavam 438 Swami Ramanuja Vaibhavam 439 Swami Ramanuja Vaibhavam 440
Swami Ramanuja Vaibhavam 441 Swami Ramanuja Vaibhavam 442 Swami Ramanuja Vaibhavam 443
Swami Ramanuja Vaibhavam 444 Swami Ramanuja Vaibhavam 445 Swami Ramanuja Vaibhavam 446
Swami Ramanuja Vaibhavam 447 Swami Ramanuja Vaibhavam 448 Swami Ramanuja Vaibhavam 449
Swami Ramanuja Vaibhavam 450 Swami Ramanuja Vaibhavam 451 Swami Ramanuja Vaibhavam 452
Swami Ramanuja Vaibhavam 453 Swami Ramanuja Vaibhavam 454 Swami Ramanuja Vaibhavam 455
Swami Ramanuja Vaibhavam 456 Swami Ramanuja Vaibhavam 457 Swami Ramanuja Vaibhavam 458
Swami Ramanuja Vaibhavam 459 Swami Ramanuja Vaibhavam 460 Swami Ramanuja Vaibhavam 461
Swami Ramanuja Vaibhavam 462 Swami Ramanuja Vaibhavam 463 Swami Ramanuja Vaibhavam 464
Swami Ramanuja Vaibhavam 465 Swami Ramanuja Vaibhavam 466 Swami Ramanuja Vaibhavam 467
Swami Ramanuja Vaibhavam 468 Swami Ramanuja Vaibhavam 469 Swami Ramanuja Vaibhavam 470
Swami Ramanuja Vaibhavam 471 Swami Ramanuja Vaibhavam 472 Swami Ramanuja Vaibhavam 473
Swami Ramanuja Vaibhavam 474 Swami Ramanuja Vaibhavam 475 Swami Ramanuja Vaibhavam 476
Swami Ramanuja Vaibhavam 477 Swami Ramanuja Vaibhavam 478 Swami Ramanuja Vaibhavam 479Part4 - Ramanusa Nootrandaadi

{Click here to view Ramanusa Nootrandhaadi (srv251 onwards)}

Swami Ramanuja Vaibhavam 251
1,2
Swami Ramanuja Vaibhavam 252
3
Swami Ramanuja Vaibhavam 253
4
Swami Ramanuja Vaibhavam 254
5
Swami Ramanuja Vaibhavam 255
6
Swami Ramanuja Vaibhavam 256
7
Swami Ramanuja Vaibhavam 257
8
Swami Ramanuja Vaibhavam 258
9
Swami Ramanuja Vaibhavam 259
10
Swami Ramanuja Vaibhavam 260
11
Swami Ramanuja Vaibhavam 261
Swami Ramanuja Vaibhavam 262
12
Swami Ramanuja Vaibhavam 263
13
Swami Ramanuja Vaibhavam 264
14
Swami Ramanuja Vaibhavam 265
15
Swami Ramanuja Vaibhavam 266
16
Swami Ramanuja Vaibhavam 267
Swami Ramanuja Vaibhavam 268
17
Swami Ramanuja Vaibhavam 269
18
Swami Ramanuja Vaibhavam 270
19
Swami Ramanuja Vaibhavam 271
20
Swami Ramanuja Vaibhavam 272
21
Swami Ramanuja Vaibhavam 273
22
Swami Ramanuja Vaibhavam 274
23
Swami Ramanuja Vaibhavam 275
24
Swami Ramanuja Vaibhavam 276
25
Swami Ramanuja Vaibhavam 277 Swami Ramanuja Vaibhavam 278
26
Swami Ramanuja Vaibhavam 279
27
Swami Ramanuja Vaibhavam 280
28
Swami Ramanuja Vaibhavam 281
29
Swami Ramanuja Vaibhavam 282
30
Swami Ramanuja Vaibhavam 283
31
Swami Ramanuja Vaibhavam 284
32
Swami Ramanuja Vaibhavam 285
33
Swami Ramanuja Vaibhavam 286
34
Swami Ramanuja Vaibhavam 287
35
Swami Ramanuja Vaibhavam 288
36
Swami Ramanuja Vaibhavam 289 Swami Ramanuja Vaibhavam 290
37
Swami Ramanuja Vaibhavam 291
38
Swami Ramanuja Vaibhavam 292
39
Swami Ramanuja Vaibhavam 293 Swami Ramanuja Vaibhavam 294
Swami Ramanuja Vaibhavam 295
40
Swami Ramanuja Vaibhavam 296
41
Swami Ramanuja Vaibhavam 297
42
Swami Ramanuja Vaibhavam 298
43
Swami Ramanuja Vaibhavam 299
44
Swami Ramanuja Vaibhavam 300
45
Swami Ramanuja Vaibhavam 301
46
Swami Ramanuja Vaibhavam 302
47
Swami Ramanuja Vaibhavam 303
48
Swami Ramanuja Vaibhavam 304
49
Swami Ramanuja Vaibhavam 305
50
Swami Ramanuja Vaibhavam 306
Swami Ramanuja Vaibhavam 307
51
Swami Ramanuja Vaibhavam 308
52
Swami Ramanuja Vaibhavam 309
53
Swami Ramanuja Vaibhavam 310
54
Swami Ramanuja Vaibhavam 311 Swami Ramanuja Vaibhavam 312
55
Swami Ramanuja Vaibhavam 313
56
Swami Ramanuja Vaibhavam 314
57
Swami Ramanuja Vaibhavam 315
Swami Ramanuja Vaibhavam 316 Swami Ramanuja Vaibhavam 317
58
Swami Ramanuja Vaibhavam 318
59
Swami Ramanuja Vaibhavam 319
60
Swami Ramanuja Vaibhavam 320 Swami Ramanuja Vaibhavam 321
Swami Ramanuja Vaibhavam 322
61
Swami Ramanuja Vaibhavam 323
62
Swami Ramanuja Vaibhavam 324
63
Swami Ramanuja Vaibhavam 325 Swami Ramanuja Vaibhavam 326
64
Swami Ramanuja Vaibhavam 327
Swami Ramanuja Vaibhavam 328
65
Swami Ramanuja Vaibhavam 329
66
Swami Ramanuja Vaibhavam 330
67
Swami Ramanuja Vaibhavam 331
68
Swami Ramanuja Vaibhavam 332
69
Swami Ramanuja Vaibhavam 333
70
Swami Ramanuja Vaibhavam 334
71
Swami Ramanuja Vaibhavam 335
72
Swami Ramanuja Vaibhavam 336
73
Swami Ramanuja Vaibhavam 337
74
Swami Ramanuja Vaibhavam 338
75
Swami Ramanuja Vaibhavam 339
76
Swami Ramanuja Vaibhavam 340
77
Swami Ramanuja Vaibhavam 341
78
Swami Ramanuja Vaibhavam 342
79
Swami Ramanuja Vaibhavam 343
80
Swami Ramanuja Vaibhavam 344
81
Swami Ramanuja Vaibhavam 345
82
Swami Ramanuja Vaibhavam 346
83
Swami Ramanuja Vaibhavam 347
84
Swami Ramanuja Vaibhavam 348
85
Swami Ramanuja Vaibhavam 349
86
Swami Ramanuja Vaibhavam 350
87
Swami Ramanuja Vaibhavam 351
88
Swami Ramanuja Vaibhavam 352
89
Swami Ramanuja Vaibhavam 353
90
Swami Ramanuja Vaibhavam 354
91
Swami Ramanuja Vaibhavam 355
92
Swami Ramanuja Vaibhavam 356
93
Swami Ramanuja Vaibhavam 357
94
Swami Ramanuja Vaibhavam 358
95
Swami Ramanuja Vaibhavam 359
96
Swami Ramanuja Vaibhavam 360
97
Swami Ramanuja Vaibhavam 361
98
Swami Ramanuja Vaibhavam 362
99
Swami Ramanuja Vaibhavam 363
100
Swami Ramanuja Vaibhavam 364
101
Swami Ramanuja Vaibhavam 365
102
Swami Ramanuja Vaibhavam 366
103
Swami Ramanuja Vaibhavam 367
104
Swami Ramanuja Vaibhavam 368
105
Swami Ramanuja Vaibhavam 369
106
Swami Ramanuja Vaibhavam 370
107
Swami Ramanuja Vaibhavam 371
108
-
Thaniyan on Amudhanar
Swami Ramanuja Vaibhavam 372 Swami Ramanuja Vaibhavam 373 Swami Ramanuja Vaibhavam 374
Power and Grace of Nootrandhaadi and Ramanuja
Swami Ramanuja Vaibhavam 375 Swami Ramanuja Vaibhavam 376 Swami Ramanuja Vaibhavam 377Part3 - Upto 250th Day

{Click here to view Swami Ramanuja Vaibhavam Album 201-250}

Swami Ramanuja Vaibhavam 201 Swami Ramanuja Vaibhavam 202 Swami Ramanuja Vaibhavam 203
Swami Ramanuja Vaibhavam 204 Swami Ramanuja Vaibhavam 205 Swami Ramanuja Vaibhavam 206
Swami Ramanuja Vaibhavam 207 Swami Ramanuja Vaibhavam 208 Swami Ramanuja Vaibhavam 209
Swami Ramanuja Vaibhavam 210 Swami Ramanuja Vaibhavam 211 Swami Ramanuja Vaibhavam 212
Swami Ramanuja Vaibhavam 213 Swami Ramanuja Vaibhavam 214 Swami Ramanuja Vaibhavam 215
Swami Ramanuja Vaibhavam 216 Swami Ramanuja Vaibhavam 217 Swami Ramanuja Vaibhavam 218
Swami Ramanuja Vaibhavam 219 Swami Ramanuja Vaibhavam 220 Swami Ramanuja Vaibhavam 221
Swami Ramanuja Vaibhavam 222 Swami Ramanuja Vaibhavam 223 Swami Ramanuja Vaibhavam 224
Swami Ramanuja Vaibhavam 225 Swami Ramanuja Vaibhavam 226 Swami Ramanuja Vaibhavam 227
Swami Ramanuja Vaibhavam 228 Swami Ramanuja Vaibhavam 229 Swami Ramanuja Vaibhavam 230
Swami Ramanuja Vaibhavam 231 Swami Ramanuja Vaibhavam 232 Swami Ramanuja Vaibhavam 233
Swami Ramanuja Vaibhavam 234 Swami Ramanuja Vaibhavam 235 Swami Ramanuja Vaibhavam 236
Swami Ramanuja Vaibhavam 237 Swami Ramanuja Vaibhavam 238 Swami Ramanuja Vaibhavam 239
Swami Ramanuja Vaibhavam 240 Swami Ramanuja Vaibhavam 241 Swami Ramanuja Vaibhavam 242
Swami Ramanuja Vaibhavam 243 Swami Ramanuja Vaibhavam 244 Swami Ramanuja Vaibhavam 245
Swami Ramanuja Vaibhavam 246 Swami Ramanuja Vaibhavam 247 Swami Ramanuja Vaibhavam 248
Swami Ramanuja Vaibhavam 249 Swami Ramanuja Vaibhavam 250Part2 - Upto 200th day

{Click here to view Swami Ramanuja Vaibhavam Album 101-200}

Swami Ramanuja Vaibhavam 101
Swami Ramanuja Vaibhavam 102 Swami Ramanuja Vaibhavam 103 Swami Ramanuja Vaibhavam 104
Swami Ramanuja Vaibhavam 105 Swami Ramanuja Vaibhavam 106 Swami Ramanuja Vaibhavam 107
Swami Ramanuja Vaibhavam 108 Swami Ramanuja Vaibhavam 109 Swami Ramanuja Vaibhavam 110
Swami Ramanuja Vaibhavam 111 Swami Ramanuja Vaibhavam 112 Swami Ramanuja Vaibhavam 113
Swami Ramanuja Vaibhavam 114 Swami Ramanuja Vaibhavam 115 Swami Ramanuja Vaibhavam 116
Swami Ramanuja Vaibhavam 117 Swami Ramanuja Vaibhavam 118 Swami Ramanuja Vaibhavam 119
Swami Ramanuja Vaibhavam 120 Swami Ramanuja Vaibhavam 121 Swami Ramanuja Vaibhavam 122
Swami Ramanuja Vaibhavam 123 Swami Ramanuja Vaibhavam 124 Swami Ramanuja Vaibhavam 125
Swami Ramanuja Vaibhavam 126 Swami Ramanuja Vaibhavam 127 Swami Ramanuja Vaibhavam 128
Swami Ramanuja Vaibhavam 129 Swami Ramanuja Vaibhavam 130 Swami Ramanuja Vaibhavam 131
Swami Ramanuja Vaibhavam 132 Swami Ramanuja Vaibhavam 133 Swami Ramanuja Vaibhavam 134
Swami Ramanuja Vaibhavam 135 Swami Ramanuja Vaibhavam 136 Swami Ramanuja Vaibhavam 137
Swami Ramanuja Vaibhavam 138 Swami Ramanuja Vaibhavam 139 Swami Ramanuja Vaibhavam 140
Swami Ramanuja Vaibhavam 141 Swami Ramanuja Vaibhavam 142 Swami Ramanuja Vaibhavam 143
Swami Ramanuja Vaibhavam 144 Swami Ramanuja Vaibhavam 145 Swami Ramanuja Vaibhavam 146
Swami Ramanuja Vaibhavam 147 Swami Ramanuja Vaibhavam 148 Swami Ramanuja Vaibhavam 149
Swami Ramanuja Vaibhavam 150 Swami Ramanuja Vaibhavam 151 Swami Ramanuja Vaibhavam 152
Swami Ramanuja Vaibhavam 153 Swami Ramanuja Vaibhavam 154 Swami Ramanuja Vaibhavam 155
Swami Ramanuja Vaibhavam 156 Swami Ramanuja Vaibhavam 157 Swami Ramanuja Vaibhavam 158
Swami Ramanuja Vaibhavam 159 Swami Ramanuja Vaibhavam 160 Swami Ramanuja Vaibhavam 161
Swami Ramanuja Vaibhavam 162 Swami Ramanuja Vaibhavam 163 Swami Ramanuja Vaibhavam 164
Swami Ramanuja Vaibhavam 165 Swami Ramanuja Vaibhavam 166 Swami Ramanuja Vaibhavam 167
Swami Ramanuja Vaibhavam 168 Swami Ramanuja Vaibhavam 169 Swami Ramanuja Vaibhavam 170
Swami Ramanuja Vaibhavam 171 Swami Ramanuja Vaibhavam 172 Swami Ramanuja Vaibhavam 173
Swami Ramanuja Vaibhavam 174 Swami Ramanuja Vaibhavam 175 Swami Ramanuja Vaibhavam 176
Swami Ramanuja Vaibhavam 177 Swami Ramanuja Vaibhavam 178 Swami Ramanuja Vaibhavam 179
Swami Ramanuja Vaibhavam 180 Swami Ramanuja Vaibhavam 181 Swami Ramanuja Vaibhavam 182
Swami Ramanuja Vaibhavam 183 Swami Ramanuja Vaibhavam 184 Swami Ramanuja Vaibhavam 185
Swami Ramanuja Vaibhavam 186 Swami Ramanuja Vaibhavam 187 Swami Ramanuja Vaibhavam 188
Swami Ramanuja Vaibhavam 189 Swami Ramanuja Vaibhavam 190 Swami Ramanuja Vaibhavam 191
Swami Ramanuja Vaibhavam 192 Swami Ramanuja Vaibhavam 193 Swami Ramanuja Vaibhavam 194
Swami Ramanuja Vaibhavam 195 Swami Ramanuja Vaibhavam 196 Swami Ramanuja Vaibhavam 197
Swami Ramanuja Vaibhavam 198 Swami Ramanuja Vaibhavam 199 Swami Ramanuja Vaibhavam 200Part1 - Upto 100th day

{Click here to view Swami Ramanuja Vaibhavam Album 1-100}

Swami Ramanuja Dhasami...
Swami Ramanuja Vaibhavam 1 Swami Ramanuja Vaibhavam 2 Swami Ramanuja Vaibhavam 3
Swami Ramanuja Vaibhavam 4 Swami Ramanuja Vaibhavam 5 Swami Ramanuja Vaibhavam 6
Swami Ramanuja Vaibhavam 7 Swami Ramanuja Vaibhavam 8 Swami Ramanuja Vaibhavam 9
Swami Ramanuja Vaibhavam 10 Swami Ramanuja Vaibhavam 11 Swami Ramanuja Vaibhavam 12
Swami Ramanuja Vaibhavam 13 Swami Ramanuja Vaibhavam 14 Swami Ramanuja Vaibhavam 15
Swami Ramanuja Vaibhavam 16 Swami Ramanuja Vaibhavam 17 Swami Ramanuja Vaibhavam 18
Swami Ramanuja Vaibhavam 19 Swami Ramanuja Vaibhavam 20 Swami Ramanuja Vaibhavam 21
Swami Ramanuja Vaibhavam 22 Swami Ramanuja Vaibhavam 23 Swami Ramanuja Vaibhavam 24
Swami Ramanuja Vaibhavam 25 Swami Ramanuja Vaibhavam 26 Swami Ramanuja Vaibhavam 27
Swami Ramanuja Vaibhavam 28 Swami Ramanuja Vaibhavam 29 Swami Ramanuja Vaibhavam 30
Swami Ramanuja Vaibhavam 31 Swami Ramanuja Vaibhavam 32 Swami Ramanuja Vaibhavam 33
Swami Ramanuja Vaibhavam 34 Swami Ramanuja Vaibhavam 35 Swami Ramanuja Vaibhavam 36
Swami Ramanuja Vaibhavam 37 Swami Ramanuja Vaibhavam 38 Swami Ramanuja Vaibhavam 39
Swami Ramanuja Vaibhavam 40 Swami Ramanuja Vaibhavam 41 Swami Ramanuja Vaibhavam 42
Swami Ramanuja Vaibhavam 43 Swami Ramanuja Vaibhavam 44 Swami Ramanuja Vaibhavam 45
Swami Ramanuja Vaibhavam 46 Swami Ramanuja Vaibhavam 47 Swami Ramanuja Vaibhavam 48
Swami Ramanuja Vaibhavam 49 Swami Ramanuja Vaibhavam 50 Swami Ramanuja Vaibhavam 51
Swami Ramanuja Vaibhavam 52 Swami Ramanuja Vaibhavam 53 Swami Ramanuja Vaibhavam 54
Swami Ramanuja Vaibhavam 55 Swami Ramanuja Vaibhavam 56 Swami Ramanuja Vaibhavam 57
Swami Ramanuja Vaibhavam 58 Swami Ramanuja Vaibhavam 59 Swami Ramanuja Vaibhavam 60
Swami Ramanuja Vaibhavam 61 Swami Ramanuja Vaibhavam 62 Swami Ramanuja Vaibhavam 63
Swami Ramanuja Vaibhavam 64 Swami Ramanuja Vaibhavam 65 Swami Ramanuja Vaibhavam 66
Swami Ramanuja Vaibhavam 67 Swami Ramanuja Vaibhavam 68 Swami Ramanuja Vaibhavam 69
Swami Ramanuja Vaibhavam 70 Swami Ramanuja Vaibhavam 71 Swami Ramanuja Vaibhavam 72
Swami Ramanuja Vaibhavam 73 Swami Ramanuja Vaibhavam 74 Swami Ramanuja Vaibhavam 75
Swami Ramanuja Vaibhavam 76 Swami Ramanuja Vaibhavam 77 Swami Ramanuja Vaibhavam 78
Swami Ramanuja Vaibhavam 79 Swami Ramanuja Vaibhavam 80 Swami Ramanuja Vaibhavam 81
Swami Ramanuja Vaibhavam 82 Swami Ramanuja Vaibhavam 83 Swami Ramanuja Vaibhavam 84
Swami Ramanuja Vaibhavam 85 Swami Ramanuja Vaibhavam 86 Swami Ramanuja Vaibhavam 87
Swami Ramanuja Vaibhavam 88 Swami Ramanuja Vaibhavam 89 Swami Ramanuja Vaibhavam 90
Swami Ramanuja Vaibhavam 91 Swami Ramanuja Vaibhavam 92 Swami Ramanuja Vaibhavam 93
Swami Ramanuja Vaibhavam 94 Swami Ramanuja Vaibhavam 95 Swami Ramanuja Vaibhavam 96
Swami Ramanuja Vaibhavam 97 Swami Ramanuja Vaibhavam 98 Swami Ramanuja Vaibhavam 99
Swami Ramanuja Vaibhavam 100 100th episode special!!!


Temple names and their corresponding audio numberThirukkudandhai SArangapANi srv63
ThirumalirunchOlai Kallazhagar, Koodal azhagar, ThirumOgur, Thiruthanga, Srivilliputhur srv64
ThirupullANi srv65
Thirukkurugur-Azhwar Thirunagari srv66
Nava Thirupathi, VAnamAmalai, Thirukkurungudi Sundara Paripoorana Nambi srv67
Thirukkurungudi-Nambi Aaru, malai mEL nambi Thirumangai azhwar thiruvarasu srv68
Thirupathi sAram, ThiruvattAru, Thiruvananthapuram srv69
Thiruvananthapuram Ananthapadmanabhan, Sreevaraham temple srv70,71
Thirupuliyoor, ThiruVaranViLai (Aranmula) srv72
ThiruvithuvakkOdu Thirunavay, Venkatachalapathy temple near Guruvayoor installed by Ramanuja srv73
Dwaraka srv74,75
Mathura srv76
Gokul- Chaurasi kambha srv77
Mortar that tied Krishna, Brahmanda Ghat srv78
KaliyaGhat, CheerGhat srv79
VamsiVat, SevaKunj srv80
AkroorGhat, Batha Vilochanam srv81
Madhuvan srv82
Taal Van srv83
GovardhanaGiri srv84
Bhandeera vanam srv85
Kashmir srv86,87
Badrikashram srv88
Brahmakapal, Tapthakund srv89
Swargarohini peak, BheemPhul, VedaVyasa Cave srv90
Badri, Kandan enum Kadinagaram srv91
Mukthinath srv92
Ayodhya Kanakabhavanam srv93
Janakapuri srv95
Janakapuri, Varanas, Dhanushkoti, BinduMadhavan srv96
BindhuMadhavan, Panchganga-Harishchandra-Manikarnika Ghat srv97
Naimisharanya srv98
Dandakaranya, Chitrakootam srv99
Sringibherapuram, Puri srv100
Puri srv101,102,103
Sri Kurmam srv104
Simhachalam srv105
Ahobilam srv106,107,108,109,110
Thiruchanoor srv111
Adi Varahar srv112
Thirumala srv113
ThiruvallikkENi srv114,115
Mylai AdhiKesavaPerumAl srv116
Thiruneermalai, Azhwarmalai srv117,118
Thirunindravoor srv119
Thirunindravoor, Thiru EvvuL OOr (Thiruvallur) srv120
Kanchipuram Varadaraja PerumAL srv121
Thiruvekkqa (SonnavVannamSeidha PerumAL) srv122,123
AttabuyakarathAn srv124
Thiruthanka (Tuppul) srv125
Thiruvel irukkai(Thiru Velukkai) srv126
Thiru Paadagam (Pandavar Doothan) srv127
Thiru OOragam srv128
Thiru OOragam , Thiru Neeragam srv129
Thiru kaaragam srv130
Mangalagiri Panaka Narasimha, Thiru KaarvAnam srv131
Bhadrachalam srv132
Nila ThingaL ThundathAn srv133
Thiru KaLvanur srv134
Thiru Pavalavannam srv135
Paarameshwara Vinnagaram srv136
Thiruputkuzhi srv137
Sriperumbudur srv138
Thiru Kadalmallai srv139
Thiru Valavendhai srv140
Thiru Vidavendhai srv141
Madhuranthakam Eri kAtha Raman srv142
Thiruvahindrapuram srv143
Thillai Vanam ThiruChitrakoodam srv144,145
Seergazhi (Kaazhi Cheerama Vinnagaram) srv146
Thiruvaali Thirunagari srv150,151
Thirunangoor (11) srv153 to srv162
Thiru PaarthanPalli srv163
Thiru Indhalur srv166,167
Thalai Sanga Naanmathiyam srv168
Sirupuliyur srv169
Thirukannapuram srv170,171
Thirukannamangai srv172,173
Thirunaraiyoor srv174,175
Thirucherai srv176
Thirukannangudi srv177,178,179
Naagai Soundararaja PerumAL srv180,181
Thirumeyyam srv182,183
Thirukkoshtiyur srv184,185,186
ThirupullANi srv187
Srirangam srv188

Back to Discourses Page

SATHGURUMAHARAJ KI JAI!