***The Sadaacharyar And The Sathsishyar***

 

 

Sathsangam on Swami Ramanuja Vaibhavam in Banglore   By

***Shree Poojya Shree Shree Amma's Sishyar***

~*~Mahan Brahma Shri Gopalavallidasar~*~

 

 

 

 

 

Day 1 (21.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

 

Day 2 (22.11.2005)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

 

Day 3 (23.11.2005)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

 

Day 4 (24.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

 

Day 5 (25.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
 

Day 6 (26.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

1

Day 7 (27.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

 

Day 8 (28.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

 

Day 9 (29.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

 

Day 10 (30.11.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

 

Day 11 (1.12.2005) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4