NaamaMahima

 

nama mahima- thirudanum bhagavathamum namamahima- jagratha jagratha