Divine Discourses


Shreemad Bhagavatham


Back to Discourses Page

Periyazhwar Bhagavatham

Ramanuja Era, Vittalkudy



Devakiyum Vasudevarum
Krishna jananam
Gokula Bhakthi
kutty kicha
periyAzhwaar kicha
kannanin leelaigaL
GopikaikaLin pugaar


Mahalingapuram Bhagawatham

Sathram



Parasurama Charithram
Krishna leela


Guruvayoor Bhagawatham

January 2017



Introduction (Guruji Gopalavallidasar)
Mahathmyam (Guruji Gopalavallidasar)
Narada Charithram (Guruji Gopalavallidasar)
Bagawatham introduction, Kunthi Sthuthi (Sriman Subramanya Deekshithar)
Bheeshma mukthi, Pareekshit birth, SukaBrahmarishi entry, Dhyaanam (Guruji Gopalavallidasar)
Kapilopadesam (Srimaan Subramanya Deekshithar)
Udhdhava, Vithura, Varaha Avathaaram (Guruji Gopalavallidasar)
Mahalakshmi Swayamvaram (Srimaan Subramanya Deekshithar)
1st to 7th canto (Guruji Gopalavallidasar)
Vaamana avthaaram (Sriman Subramanya Dheekshidhar)
Gajendra Moksham, Krishna Jananam-Part1 (Guruji Gopalavallidasar)
Gajendra Moksham, Krishna Jananam-Part2 (Guruji Gopalavallidasar)
Krishna leelaa (Sriman Subramanya Dheekshidhar)
Krishna Leelaa (Guruji Gopalavallidasar)
Dhaamodhara leelaa (Sriman Bombay Chandrasekhara Sharma)
Raasa leelaa (Sriman Subramanya Dheekshidhar)
Krishna leela (Sriman Chandrasekhara Sharma)
Udhdhava Thoodhu (Sriman Chandrasekhara Sharma)
Rukmini KAlyanam (Sriman Subramanya Dheekshidhar)
Bhagawatha Anugraham (Guruji Gopalavallidasar)


Srimad Bhagawatham

Mallur-2016



VedaVyasa, Narada, Pareekshith, Suka Brahma, Sootha Pauranika, ShaunakaadiRishi, Gokarnan, Dundukaari -1st Canto
Viswaroopa Antaryami dhyanam, Jagath srishti, Varahavatharam, Kapila, Devahoothi- 2nd & 3rd Canto
Dhruva, Pruthu Chakravarthy, Jadabaradha
Jadabaratha, Ajaamila, Prahladha - 5,6 & 7th Canto
Gajendra Moksham, Koorma Avthar, Dhanvanthri, Mohini & Vamana
Mathsya,Ambareesha,Rama,Krishna
Poothana, Sakatasura, Trinavartha, Stealing butter, drinking milk from cow
Chiththa Choran, Dhamodhara leela, fruit vendor, Raman Rethi, Brindhavan leela, Vathsasura vadham
Bagasura, Agasura Moksham, Brahma Mohanam, Dhenukasura Vadham, Kaliya Nardhanam
Forest Fire, Pralambasura vadham, Vipra pathni, Govardhan Pooja, Giridhari, Gopi Vasthrapaharanam
Rasa Leela
Arishtasura,Kesi, Akroora vijayam, Kooni, malakaran, vannan vadham, kuvalayapeedam, chanura mushtik kamsa vadham, Dhevaki Vasudeva release, Santheepani ashram, sudhama friendship
Udhava thoodhu,Rukmini Kalyanam, Sudhama Charithram


Bhagawatha Mahimai

Annanagar Ayyappan Kovil



Introduction to Bhagawatham...
Naradha, Vyasa, Suka, Pareekshith and Draupadhi...
Uththara, Kunthi, Bheeshma, Pareekshith, SukaBrahma...
Brahma, Bhagawan, Varahar, Swayambhuva Manu and Satharupa...
Dhevahoothi, Kardhama, Suneethi and Dhruva...
Jadabharatha, Narasimha, Ajamila, Krishna...


Srimad Bhagavatham

Vittalkudy-May2016



Krishna Jananam
Gokulashtami
Gokula Leela
Baala Leela
Navaneetha Choran & Dhamodharan
Dhamodharan & Pazhakkari
Brindhavana Leela


Kunthi Sthuthi

Thiruvananthapuram-2016



Sloka 1-5
Sloka 6-8
Sloka 9-19
Sloka 20-25


Mumbai-2015


Audio in amr format.Download and play with compatible payer.Supported by Firefox browser, Not-supported by Chrome browser


Bhagavatha Mahathmyam
Day1 Morning Day1 Evening
Day2 Morning Day2 Evening
Day3 Morning Day3 Evening
Day4 Morning Day4 Evening
Day5 Morning Day5 Evening
Day6 Morning Day6 Evening
Day7 Morning Day7 Evening


Vittalkudy May2015



Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Day 5 Day 6 Day 7 -


At Ananthankadu, Guruji's Residence



Mahatmyam Vedavyasa Narada Pareekshit Shukabrahma Sri Varaha
Kapila Dhruva Jatabharata Namajapa Prahlada Gajendra Ambareesha
Jai Shree Krishna Enna tavam Seidanai Damodara VrindAvanam Sarvam Krishnamayam
Kaliya nardhana Govinda Rasakreeda Rukmini Kalyanam Krishna Sudhama -


Dasamaskandam with parayanam

2011



Day 1 part 1 Day 1 part 2 Day 2 part 1 Day 2 part 2
Day 3 part 1 Day 3 part 2 Day 4 part 1 Day 4 part 2
Day 5 part 1 Day 5 part 2 Day 6 part 1 Day 6 part 2
Day 7 part 1 Day 7 part 2 Day 8 part 1 Day 8 part 2
Day 8 part 3 - - -


Bhagavatham with parayanam



Krishna Leela

Day 1 Day 2 Day 3 part 1 Day 3 part 2
Day 4 part 1 Day 4 part 2 Day5 part 1 Day 5 part 2
Day 6 part 1 Day 6 part 2 Day 7 part 1 Day 7 part 2
Day 8 part 1 Day 8 part 2 - -


Rasakreedai with Rukmini Kalyanam

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Day 5 Day 6 Day 7 -


Kuchela upakhyanam

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Day 5 Day 6 - -


Ekadasha skandam

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Day 5 Day 6 Day 7 Day 8


Thiruvananthapuram - 2014



Day1 Day2 Day3 Day4
Day5 Day6 Day7 Day8


Mallur - 2013



Day 1 part 1 Day 1 part 2 Day 2 part 1 Day 2 part 2
Day 3 part 1 Day 3 part 2 Day 4 part 1 Day 4 part 2
Day 5 part 1 Day 5 part 2 Day 6 part 1 Day 6 part 2
Day 7 part 1 Day 7 part 2 - -


Toottukkudy



Day1 Day2 Day3 Day4
Day5 Day6 Day7 part 1 Day7 part 2


Thiruvananthapuram-2011



Day1 Day2 Day3 Day 4a
Day 4b Day 5 Day 6 Day 7
Day 8 Day 9 Day 10 Day 11
Day 12 Day 13 Day 14 Day 15


At Mallur-2009



Day 1 part 1 Day 1 part2 Day 2 part 1 -
Day 3 part 1 Day 3 part2 Day 4 part 1 Day 4 part 2
Day 5 part 1 Day 5 part 2 Day 6 part1a Day 6 part 1b
Day 6 part 2 Day 7 part 1 Day 7 part 2 -


Toottukkudy-2009



Day1 Day2 Day3 Day4
Day5 Day6 Day7 Day8
Day9 ---


Thiruvananthapuram - June2008



Day1 Part1 Day1 Part2 Day2 Part1 Day2 Part2
Day3 Part1 Day3 Part2 Day4 Part1 Day4 Part2
Day5 Part1 Day5 Part2 Day6 Part1 Day6 Part2
Day7 Part1 Day7 Part2 Day8 Part1 Day8 Part2


Thiruvananthapuram May2009



Day1 Day2 Day3 Day4
Day5 Day6 Day7 Day8
Day9 Day10 Day11 Day12
Day13 Day14 Day15 Day16
Day17 Day18 Day19 Day20
Day21 Day22 Day23 Day24
Day25 Day26 --


Bhagavatham-Chennai-2006



Day1 ---
Day2 Part1 Day2 Part2 Day2 Part3 Day2 Part4
Day3 Part1 Day3 Part2 Day3 Part3 Day3 Part4
- Day4 Part2 Day4 Part3 Day4 Part4
Day5 Part1 Day5 Part2 Day5 Part3 Day5 Part4
Day6 Part1 Day6 Part2 Day6 Part3 Day6 Part4
Day7 Part1 Day7 Part2 Day7 Part3 Day7 Part4
Day8 Part1 Day8 Part2 Day8 Part3 Day8 Part4
Day9 Part1 Day9 Part2 Day9 Part3 Day9 Part4
Day10 Part1 Day10 Part2 Day10 Part3 Day10 Part4
Day12 Part1 Day12 Part2 Day12 Part3 Day12 Part4
Day12 Part5 ---
Day13 Part1 Day13 Part2 Day13 Part3 Day13 Part4
Day14 Part1 Day14 Part2 Day14 Part3 Day14 Part4
Gurujiamma1 Gurujiamma2 --


Shreemad Bhagavatham in Mumbai



Day2 Part1 Day2 Part2 Day2 Part3 Day2 Part4
Day3 Part1 Day3 Part2 Day3 Part3 Day3 Part4
Day4 Part1 Day4 Part2 Day4 Part3 Day4 Part4
Day5 Part1 Day5 Part2 Day5 Part3 Day5 Part4
Day6 Part1 Day6 Part2 Day6 Part3 Day6 Part4
Day7 Part1 Day7 Part2 Day7 Part3 Day7 Part4
Day7 Part5 ---
Day8 Part1 Day8 Part2 Day8 Part3 Day8 Part4


Shreemad Bhagavatham in Mumbai



Day1 Part1 Day1 Part2 Day1 Part3 Day1 Part4
Day2 Part1 Day2 Part2 Day2 Part3 Day2 Part4
Day3 Part1 Day3 Part2 Day3 Part3 Day3 Part4
Day4 Part1 Day4 Part2 Day4 Part3 Day4 Part4
Day5 Part1 Day5 Part2 Day5 Part3 Day5 Part4
Day6 Part1 Day6 Part2 Day6 Part3 Day6 Part4
Day7 Part1 Day7 Part2 Day7 Part3 Day7 Part4
Day7 Part5 ---


Back to Discourses Page

SATHGURUMAHARAJ KI JAI!