Nov 2017
Ramarasam 1 Ramarasam 2
Ramarasam 3 Ramarasam 4
Ramarasam 5 Ramarasam 6
Ramarasam 7July 2017
Nadhi mahima(Kolhapur) Yoga Kshemam(Kolhapur)
Power of Mind(Kolhapur) Damodaran (Kolhapur)
Power of Chanting (Kolhapur) Rasakreeda(Kolhapur)
Nam Koil Annan part 1(Srivilliputhur) Nam Koil Annan part 2(Srivilliputhur)
Guru Mahima part 1 (Anbin kudil) Guru Mahima part 2 (Anbin kudil)/a>June 2017
Jagannatha Bhaktha(Bhaktha vijayam Nagerkoil) Charuka(Bhaktha vijayam Nagerkoil)
Jagratha Jagratha (Bhaktha vijayam Nagerkoil) Varkaris(Bhaktha vijayam Nagerkoil)
Namdev(Bhaktha vijayam Nagerkoil) Thukaram(Bhaktha vijayam Nagerkoil)
Karma part 1(Thiruvananthapuram) Karma part 2(Thiruvananthapuram)May 2017
Devaki and Vasudeva (Vittalkudi Bhagawatham) Krishna's birth(Vittalkudi Bhagawatham)
Gokula bhakthi(Vittalkudi Bhagawatham) Kutti Kichchaa(Vittalkudi Bhagawatham)
Periaazhwar Kichchaa(Vittalkudi Bhagawatham) KRishna lila(Vittalkudi Bhagawatham)
Gopi's complaints(Vittalkudi Bhagawatham)April 2017
Anugraha Ramayanam(Bangalore) Sankalpa Ramayanam(Bangalore)
Leela Ramayanam(Bangalore) Sita Ramayanam(Bangalore)
Sundhara Ramayanam(Bangalore) Vijaya Ramayanam(Bangalore)
Engal gathiye Ramanuja part1 Engal gathiye Ramanuja part2
Engal gathiye Ramanuja part3 Engal gathiye Ramanuja part4
Engal gathiye Ramanuja part5 Karei Karunai Ramanuja part1
Karei Karunai Ramanuja part2 Karei Karunai Ramanuja part3
Karei Karunai Ramanuja part4a Karei Karunai Ramanuja part4b
Jan 2017Back to Discourses Page

SATHGURUMAHARAJ KI JAI!